Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε (ΕΛΟΚ) καλούνται οι σύλλογοι - μέλη της ΕΛΟΚ να προτείνουν, εφ’ όσον το επιθυμούν, μέλος του σωματείου τους για τη συγκρότηση της Δικαστικής Επιτροπής, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 26 του Καταστατικού της ΕΛΟΚ. Η Δικαστική Επιτροπή της ΕΛΟΚ αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος. Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος της Δικαστικής Επιτροπής πρέπει να είναι νομικός.

Οι σύλλογοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προτάσεις τους στη Γραμματεία της ΕΛΟΚ μέχρι την Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 στις 12:00 π.μ. Οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση - μέλους για τον εκάστοτε προτεινόμενο, ένα σύντομο βιογραφικό καθώς και ένα πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού μητρώου.

champ downredΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ