Όλοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο όπου θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη η τεχνική καταλληλότητα και ο τρέχων βαθμός Κyu, ενώ θα ελέγχεται η ετήσια θεώρησή του από την ΕΛΟΚ.
Η συμμετοχή στους αγώνες επιτρέπεται από τον 8ο βαθμό Κyu για τον οποίο πρέπει να προκύπτει η απονομή του και ισχύουν τα όσα προβλέπονται στον εγκεκριμένο κανονισμό απονομής τεχνικής καταλληλότητας βαθμών Dan & Κyu της ΕΛΟΚ.

Με απόφαση της Επιτροπής Αγώνων οι αθλητές των οποίων τα δελτία έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων (συνεπώς δεν μπορούν να είναι κάτοχοι 8ου βαθμού Κyu και δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στους αγώνες) θα τους επιτραπεί να αγωνιστούν σε αναπτυξιακές κατηγορίες αρχαρίων.

Οι ταυτότητες των αθλητών -τριών θα ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΟΚ πριν από τους αγώνες και η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωσή τους θα επιφέρει τον αποκλεισμό του αθλητή -τριας.